• +36305181993, +36302853516
  • balazs.lukacs@icloud.com

Általános szerződési feltételek

Hatályos: július 5, 2020-tól

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Eladó/vállalkozó/szolgáltató adatai:

Név:

Lukács Balázs

Székhely:

2051, Biatorbágy Viola utca 1

Levelezési cím:

2051, Biatorbágy Viola utca 1

Cégjegyzékszám:

44302281

Adószám:

67221309-1-33

Képviselő:

Lukács Balázs

Telefonszám:

+36305181993, +36302853516

E-mail:

balazs.lukacs@icloud.com

Honlap:

omania.hu

Bankszámlaszám:

10918001-00000107-01380002
Lukács Balázs
2051, Biatorbágy Viola utca 1
2051, Biatorbágy Viola utca 1
44302281
67221309-1-33
Lukács Balázs
+36305181993, +36302853516
balazs.lukacs@icloud.com
omania.hu
10918001-00000107-01380002

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:

Németh Dániel Egyéni Vállalkozó

Cím:

2230, Gyömrő, Zrínyi utca 1.

Elérhetőség:

info@storeo.hu

Németh Dániel Egyéni Vállalkozó

2230, Gyömrő, Zrínyi utca 1.

info@storeo.hu

Adatkezelő adatai:

Név:

Lukács Balázs

Cím:

2051, Biatorbágy Viola utca 1

Elérhetőség:

balazs.lukacs@icloud.com
Lukács Balázs
2051, Biatorbágy Viola utca 1
balazs.lukacs@icloud.com

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki az 1997. évi CLV. törvény 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Felek: Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató és Fogyasztó együttesen.

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Honlap: a weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő ami a Honlap kínálatában szerepel, a Honlapon forgalomba hozott, értékesítésre szánt és a Szerződés tárgyát képezi.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladási ár: a termék egy egységére, vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Egységár: a termék meghatározott mértékegységére vonatkozó ára.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szerződés: Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató és Fogyasztó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt, vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás, vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut, vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut, vagy szolgáltatást.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Fogyasztó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

A Fogyasztó és az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF az oldal tetején jelzett hatályossági dátum napjától lép hatályba és módosításig, vagy visszavonásig érvényes. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó/Vállalkozás/Szoláltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató által forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra terjed ki, akár online webáruházban, akár hagyományos vásárlás során kerül értékesítésre. Ön a megrendelése véglegesítése (vásárlása) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Fogyasztó és az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4. Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék egy egységére (kg, liter vagy darab) vonatkoztatott bruttó eladási ára, azaz a fizetendő általános forgalmi adóval és esetleges egyéb közterhekkel terhelt, a fogyasztó által ténylegesen fizetendő ár. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

4. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató részére.

Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató minden esetben, email-ben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak/Vállalkozónak/Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

5. Jótállás

5.1. Kötelező jótállás

Az Eladót/Vállalkozót/Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó: – elsősorban – választása szerint  kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak/Vállalkozónak/Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

Ha az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak/Vállalkozónak/Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót/Vállalkozót/Szolgáltatót terhelik. Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó a 7. által meghatározott lehetőségek alapján élhet panaszával Eladóval/Vállalkozóval/Szolgáltatóval szemben.

5.2. Önkéntes jótállás

Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

6. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Fogyasztó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Weblap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Fogyasztók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt a Fogyasztó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Fogyasztó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Fogyasztót terheli a felelősség.

7. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén nyitvatartási időnkben hívhatja a kapcsolati oldalunkon megtalálható telefonszámot, vagy megírhatja kérdéseit elektronikus levél formájában a szintén itt található e-mail címre.

7.2. Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a kapcsolati oldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén előterjesztheti. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Eladót/Vállalkozót/Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató székhelye, vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

  • Panasztétel: a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A további békéltető testületek elérhetőségeiről a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek weboldalon tud tájékozódni.

 

  • Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

8. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat az adatvédelmi tájékoztató oldalunkon érheti el.

9. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegeke, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

10. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak/Vállalkozónak/Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken! A képek esetenként illusztrációk, a színek és egyéb tulajdonságok nem mindig felelnek meg a valóságnak!

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

A Fogyasztónak megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a Fogyasztó által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó felelőssége, hogy a Fogyasztó által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Fogyasztó által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Fogyasztó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató jogosult a Fogyasztó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Fogyasztóra hárítani. Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás eladási ár szerepel a honlapon. Hibás eladási árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült eladási árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás eladási ár. Hibás eladási ár esetén a megrendelést (a Fogyasztó ajánlatát) a hibás eladási áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás eladási áron értékesíteni. Hibás eladási áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között. Amennyiben a Fogyasztó hibás eladási áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató részéről. Hibás eladási áron történő Fogyasztó általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató munkatársa felhívja a Fogyasztó figyelmét a helyes eladási árra, és felajánlhatja a helyes eladási áron történő szerződéskötést. Fogyasztó a hibás eladási ár helyett az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató által közölt helyes eladási áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

12. A honlap használata és a megrendelés menete

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Fogyasztó minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Fogyasztó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Fogyasztó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Fogyasztó által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Fogyasztó adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Fogyasztó a “Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

14. A rendelés feldolgozása

A Fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről Fogyasztó egy automata visszajelzést kap. A Fogyasztót az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató.

14.1. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató által

Fogyasztó a megrendelését követően az Eladótól/Vállalkozótól/Szolgáltatótól e-mail értesítést kap a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Amennyiben Fogyasztó azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Fogyasztó adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Fogyasztó köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Eladónak/Vállalkozónak/Szolgáltatónak e-mail útján haladéktalanul közölni. A Szerződés a Fogyasztó által tett ajánlatnak az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre. Hibás eladási áron történő, vagy készlethiányos termékekre ajánlattételt a rendszer automatikusan elfogad, de ez ebben az esetben nem minősül az ajánlat elfogadásának, hanem a jelen általános szerződési feltételek hibás eladási áron történő ajánlattétel esetén a 11.3. pontban foglaltak alkalmazandóak. Ha a Fogyasztó ajánlatát részben vagy egészében nem tudjuk elfogadni bármilyen ok miatt arról 3 munkanapon belül a Fogyasztó által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. A Fogyasztó fizetési kötelezettségeinek összegzése

A megrendelés összesítője és a 14.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Fogyasztót terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és online rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.

15.2. Fizetési módok

A megrendelt termékek eladási árát a csomagot kézbesítő logisztikai cégnek, vagy az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató képviselőjének a csomag átvételekor készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel kell kiegyenlítenie a Fogyasztónak, vagy a vásárlás során választhatja a szállítási és fizetési feltételek oldalunkon felsorolt fizetési lehetőségek bármelyikét. A kiszállítási díjakról, szállítási feltételekről, átvételi módokról jelen általános szerződési feltételekben és a szállítási és fizetési feltételek oldalunkon tájékozódhat. A megrendelt termék/termékek kifizetésének pontos részleteiről tájékozódjon a szállítási és fizetési feltételek oldalunkon. Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megrendelés esetén a megrendelés teljesítését előre történő fizetéshez kösse.

16. A megrendelt termék átvétele

16.1. Házhoz szállítás

A megrendelt termékek átvételi lehetőségeinek pontos részleteiről tájékozódjon szállítási és fizetési feltételek oldalunkon.

16.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek

A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A szállítási költségekről, egyéb tudnivalókról jelen általános szerződési feltételekben és szállítási és fizetési feltételek oldalunkon tájékozódhat. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelt termék házhozszállítását, vagy csomagpontra történő szállítását kéri, úgy az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató megadja a Fogyasztó elérhetőségeit a futárszolgálatnak, akik szükség esetén felveszik a Fogyasztóval a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Fogyasztónak megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Fogyasztó az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a Fogyasztó adatait a futárszolgálat részére átadja.

 

A kiszállítást megelőzően az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató megbízottja általában, de nem minden esetben e-mailben értesítést küld a Fogyasztónak a kézbesítés várható időpontjáról. A Fogyasztó felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

16.3. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

16.4. Az átvételre való jogosultság védelme

Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a termék átvételével megbízott személyt a Fogyasztó e feladatra kijelölt, olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

17. A minőség- és mennyiség kifogásolás rendje

A Fogyasztó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag(ok) sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, aláírni és átadni azt a kiszállítást végző logisztikai cég képviselőjének. Átvétel, s fizetés után azonnal ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő tételekkel, illetve a megrendelt termékekkel. A csomagot először hivatalosan át kell venni, kifizetni, tartalmát ezután lehet ellenőrizni. Amennyiben eltérést észlel kérjük még aznap jelezze. A visszaszállításról az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató, vagy logisztikai partnere gondoskodik. Hibás szállítás esetén az újraszállítás költsége az Eladót/Vállalkozót/Szolgáltatót terheli. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

Amennyiben az átadás-átvételkor Fogyasztó nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak. Fogyasztó az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

 

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Fogyasztó nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék árának kifizetését megtagadni.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából. Minőségi kifogások esetén a megbízott hitelesítő cég szakvéleményét a Felek elfogadják. A szakvélemény beszerzésének a költségeit az a fél köteles előlegezni, aki a kifogást előterjeszti, és az a fél viseli, aki alaptanul hivatkozott minőségi problémára. Amennyiben a minőségi kifogás alapos, a szakvélemény költségeit az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató viseli.

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve – amennyiben az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató bankszámláján történt jóváírásától számított 1-4 hét. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

19. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, vagy időlegesen szünetel. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék eladási árának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Fogyasztó részére 5 munkanapon belül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Scroll to Top
O STYLE BEA